1956. – Eisenberg /Fűkereszt csoda/ /Ausztria/

1907 és 1984 között itt élt egy Aloisia Lex nevű egyszerű parasztasszony. 12 gyermeket nevelt fel, akik számára kemény munkával terem­tette meg a mindennapi kenyeret. 1954. szeptem­ber 8-án éjjel kislánya álmában látta a Szűzanyát, majd délután 14 órakor a kertjükben is megjelent neki a Szent Szűz. A kislány elmondása szerint a jelenség hófehéren világító volt, fénysugarakkal a feje körül, kezeit imára kulcsolva tartotta, és azon hosszú rózsafüzér függött kereszttel.

1955. október 13-án este maga az édesanya része­sült látomásban. Egy hófehér alakot vett észre a kertjében, világító fénnyel a feje körül, amely né­hány perc múlva eltűnt. Egy évvel később, 1956. szeptember 6-án Aloisia asszony korán reggel a megfeszített Jézust látta: elevenen, vérző sebek­kel, teljes életnagyságban állt előtte. A meglepő­dött asszony irgalomért könyörgött szerettei és saját maga számára. Jézus rátekintett, és szeretet­teljes hangon így szólt hozzá:"Bűneid és meghalt szüleidnek a bűnei is meg vannak bocsátva."

Ek­kor eltűnt a jelenés.Ugyanezen a napon Lex asszony részt vett a szentmisén. Délután három órakor, amikor az állatait akarta megetetni, ámulva állt meg gyü­mölcsöskertjében, ott, ahol közel egy éve a hófe­hér alakot látta. A fű elhervadt, méghozzá ponto­san kereszt alakban, körülötte pedig minden élénkzöld! A következő napon esős idő volt. Ami­kor családjával együtt kiment a kertbe, hogy a kü­lönös dolognak végére járjon, mindannyian elcso­dálkoztak. A kereszt még sokkal jobban látszott. 1956. szeptember 14-re, a Szent Kereszt felma­gasztalásának ünnepére a titokzatos kereszt töké­letesen kiformálódott. Ekkorra már a környéken mindenki kíváncsi volt rá.1968-ban négy márciusi napon sok ember látha­tott az eisenbergi titokzatos keresztnél napcsodát. Ezek március 19-én, 23-án, 24-én, és 25-én, Gyü­mölcsoltó Boldogasszony ünnepén történtek. A március 23-i napcsodánál a jelenlévők egy csodá­latos fénykeresztet figyelhettek meg, amelynek közepében a Nap állt, s beragyogta az eget. A je­lenség közel háromnegyed óráig tartott, és min­den jelenlévő látta, de szinte valamennyi másho­gyan. Volt, aki úgy látta, hogy rettenetes nagy se­bességgel forgott, majd hirtelen megállt, csillogó ezüst fényt árasztott, s aztán tovább forgott a Nap ugyanolyan sebesen, mint előtte.1968. március 24-én is többen látták a napcsodát, amely röviddel 13 óra után történt. A Nap hirtelen ezüstös-sötétzöld korongként jelent meg, amely önmagában forgott. A Nap körül koszorú volt lát­ható, kiterjedése a Nap átmérőjének többszörösét tette ki. A Föld felé fény-út vezetett. A koszorú és a fény-út gyorsan változtatták színüket. A napko­rong különböző részeiből ív alakú pályán, világo­san fénylő, ezüstös csillagok repültek ki. Szabad szemmel is a Napba lehetett nézni, csak egészen enyhén vakított a fénye. Egy-egy pillanatban a fénykoszorúnak csak egy határozott színe volt. Mégis minden színnek sok árnyalata volt képvi­selve. Mindez kb. húsz percig tartott, majd a Nap ismét fényesebb lett.A történtek megváltoztatták Aloisia Lex életét. Az egyszerű parasztasszony látnok lett, aki az égi­ek üzenetét közvetítette az Egyház és az egész világ számára.

Üzenetek az Egyház Anyjától

Üzenetek az OltáriszentségrőlA Szűzanya ezt mondta Lex asszonynak: " Jézus szeretete az Oltáriszentségben nem ismer határt. Tudja és várja, hogy mindig jöjjenek hozzá olya­nok, mégha kevesen is, akik szeretettel és alázat­tal vágyakoznak utána. Ezért marad jelen mindvé­gig az Oltáriszentségben. Mily nagy Jézus öröme, amikor alázattal és szeretettel térdel előtte valaki, hogy magához vegye Öt. A kevélyeknek nem tud­ja odaajándékozni magát. Az alázatos szívekbe azonban betér.""Megváltói Szívének minden szeretetét odaaján­dékozza Jézus minden szentáldozáskor azoknak, akik ezt engedik és vágynak erre. Sok erőt, vigaszt és segítséget tartogat mindenki számára, aki Hoz­zá jön. Gondoljátok meg gyermekeim, mily nagy szükségetek van Jézusra! Nélküle nincs életetek. De hogy az Ö életének teljességébe befogadhas­son benneteket, ahhoz alázattal és nyitott szívvel kell feltekintenetek rá.Üzenetek a Szűzanya Szeplőtelen Szívéről"Szeplőtelen Szívem megvéd benneteket a go­nosz minden támadásával és hazugságával szem­ben. Ha teljesen rábízzátok magatokat Szeplőte­len Szívemre, akkor már nincs mitől félnetek. Szeplőtelen Szívemben egyre inkább megszereti­tek Istent, és egyre boldogabbak lesztek."

"Szeplőtelen Szívem kimondhatatlanul aggódik gyermekeim miatt. Meg akarom lélekben újítani őket, hogy újra igaz szeretettel tudjanak szeretni. Ehhez csak követniük kell engem és arra ügyelni­ük, hogy tiszta legyen a szívük. Csak tiszta szív­ben lángolhat fel az igaz szeretet!"


A Szűzanya mondta a látnoknak: "Leányom, az Egyház Anyja vagyok. Az egész Egyház rám van bízva. Szent Fiam adta át nekem. Ez nem jelenti azt, hogy ő visszahúzódna Egyházától. Ó, nem. Ő az Egyház feje, és az is marad. Az Egyház az Ö szeretett Jegyese. De engem kért meg Fiam, hogy mint Édesanya, minden anyai feladatot vegyek át az Egyházban. Az Ö szent akarata szerint vagyok én egészen az Egyház Anyja."

"Mint az Egyház Anyjának, jogomban áll figyel­meztetni az Egyház pásztorait, hogy a kereszté­nyeknek a helyes utat mutassák, és ők is azon jár­janak. Fiam megbízásából figyelmeztetnem kell őket, hogy a Sátán minden csapdájából ki kell sza­badítaniuk a keresztényeket. Sok pásztor kevély és ez nagy veszély az Egyház számára. Aki kevé­lyen feltartja fejét, annak a Sátán dirigál. Csak az alázat, az ima és vezeklés által lehet elkerülni a Sátán cselvetéseit. Csak így tud a Szentlélek min­denre fényt deríteni, csak így láthattok világosan." Elkerülendő azt a hibát, hogy az üzenetekből csak azokat a részleteket halljuk meg, amelyek mások­ra vonatkoznak, vegyük fontolóra még egyszer a Szűzanya szavait! "Csak az alázat, az ima és ve­zeklés által lehet elkerülni a Sátán cselvetéseit. Csak így tud a Szentlélek mindenre fényt deríteni, csak így láthattok világosan."

Az egyház nemcsak papokból, püspökökből áll, az Egyház mi vagyunk. Állapotáért közös felelős­séggel tartozunk. Érdemes tehát inkább magun­kon kezdeni a vizsgálatot, mintsem a papok gyön­geségeit kémlelni, azokon megbotránkozni, s azo­kat szétkürtölve másokat is megbotránkoztatni és az Egyházat lejáratni. Gondoltunk-e már arra, hogy a kevésbé buzgó papok milyen ok miatt kezdtek elhidegülni a hívektől vagy a hivatásuk­tól? Gondoltunk-e arra, amikor tapintatlanul és kegyetlenül kritizáltuk őket, hogy ők is éreznek? Imádkoztunk, böjtöltünk-e értük eleget, vagy széthúzással, pártoskodással szaggatjuk Krisztus titokzatos testét, s szíveinkben, közösségeinkben a Sátán dirigál? Az Egyház Anyja kérlel bennün­ket: "Csak az alázat, az ima és vezeklés által lehet elkerülni a Sátán cselvetéseit. Csak így tud a Szentlélek mindenre fényt deríteni, csak így lát­hattok világosan."

A Szűzanya mondja: "Leányom, mondd el min­denkinek újra és újra, hogy naponta imádkozzák a rózsafüzért. Ha a rózsafüzért imádkozzátok, köz­tetek vagyok, veletek, és értetek könyörgök. Ter­mészetesen nem csak elmondanotok kell a tizede­ket, hanem imádkoznotok. Meg kell nyitnotok szíveteket az Angyali üdvözlet és a szemlélt tit­kok előtt. Aki naponta imádkozza a rózsafüzért, az nagy örömet szerez nekem. Olyankor egészen közel vagyok hozzátok. Minden rózsafüzér-imá­nál messzire vissza kell húzódnia a Sátánnak, kö­vetőivel együtt. Ö nem bírja elviselni az Ég állan­dó üdvözlését.""Aki engem követ, és naponta imádkozza a rózsa­füzért, az nem veszhet el. Isten világossága és sze­retete mindig élő lesz a szívében. És a vágy is egy­re erősebb lesz benne, hogy Isten szent akarata előtt meghajoljon.""Aki nap mint nap imádkozza a rózsafüzért, az egészen az Én gyermekem lesz. Teljesen anyai védelmem alatt fog állni, és így minden veszélytől meg tudom őt óvni." Az elkövetkezendő nagy megpróbáltatások és megújulás idejére is ezt taná­csolja a Szűzanya: "Aki a napi rózsafüzér-ima ál­tal különleges védelmem alatt áll, annak nem kell félnie, amikor Isten beavatkozik a történelembe!

Aki a rózsafüzér által az én gyermekem, annak Édesanyja vagyok minden mennyei hatalmam­mal. Sohase felejtsétek el, hogy az angyalok meg­számlálhatatlan serege mindig készen áll szolgá­latomra. Egyetlen intésemre szent angyalaim biz­tos védelmébe kerültök. Jól jegyezzétek meg, hogy gyermekeimet senki sem szakíthatja el tőlem. "


Üzenetek a bűnbánatrólA Szűzanya mondja: "Gyermekeim! Csak a bűn­bánat által menthetitek meg lelketeket. Csak így nyeritek el Isten kegyelmét. Csak a bűnbánat által ajándékozza nektek irgalmát a jó Isten. Az ő ir­galma nélkül nem tudtok a Sátán hatalma alól megszabadulni. Bűnbánó lelkület nélkül testi és lelki veszélyben éltek. Ha viszont követitek a bűn­bánatra való felhívásomat és megtértek, elnyeri­tek a Szentlélek megvilágosító kegyelmét. Ez csak rajtatok múlik, gyermekeim. Ha bűnbánatot tartotok, Isten boldog gyermekei lehettek."Isten végtelenül szereti az embereket. Azt várja tőlünk, hogy mi is szeressük őt, egymást és önma­gunkat. Amikor bűnt követünk el, végtelenül sze­rető Atyánkat bántjuk meg, s ezzel egyidőben va­lószínűleg valamely embertársunkat is megsért­jük, és megsebezzük önmagunkat is, mert enged­jük, hogy a bűn elszakítsa lelkünket éltető forrásá­tól. A szakadás nyomán azonnal megszületik a kí­sértés: elkeseredünk, mert elestünk, mert nem vol­tunk erősek a megpróbáltatásban, mert sikertelen­ség, kudarc ért minket. Minek gyónjak, mikor al­kalomról-alkalomra ugyanazokat a bűnöket soro­lom el? Visszahúzódunk önmagunkba, s ezer pótcselekvést keresve hagyjuk, hogy imaéletünk, szentségi életünk, hitünk zsugorodjon, míg végleg hűtlenné válunk - talán örökre.Egy tündöklően tiszta lelkű fiatal kármelita apáca, Kis Szent Teréz, megmutatta, hogyan kell leküzdeni ezt a kísértést.Kis Teréz felismerte, hogy megmaradni az elkese­redettségben egyenes út a hűtlenséghez. Megér­tette, hogy önmagától sohasem lesz képes olyan választ adni Isten szeretetére, amely méltó hozzá. Ö, akiben óriási vágy volt az életszentségre, tudo­másul vette erőtlenségét, hogy önmaga nem képes kitartani a jóban, s mivel nem látta megvalósítha­tónak, hogy az életszentségre saját érdemei miatt jusson el, a Végtelen Gyöngédség karjaiba vetette magát. Kis útjának jelszava: önátadás. "Hogy a tökéletes szeretet egyetlen aktusában éljek, át­adom magam..." Azt a megbízást adta szívének, hogy minden dobbanásával újítsa meg ezt az önátadást.Ezzel a minden szívdobbanással megújított önát­adással Teréz megnyílt arra az ajándékra, amit csak Isten adhatott meg számára: mindent kapott, saját magát is, Istent is Istentől. Tehát nem meg­maradni a bűnben, hanem gyónni, gyónni, gyónni, hogy méltó szentáldozáshoz járulhassunk, mert csak a szentségi élet által tudjuk befogadni a leg­főbb ajándékot, Istent magát, mert ez az egyetlen esélyünk arra, hogy megtanuljunk megmaradni a jóban

Ima a fűkereszt csodáját adó JézushozMegfeszített Jézus, aki a titokzatos fűkereszt cso­dáját adtad, neked adom egész sebzett múltamat. Szent Sebeidre és szenvedéseidre kérlek, mun­káld bennem az igaz bűnbánatot! A Szentlélek ki­áradása taszítsa el démonaimat, akik múltamba zárnak, akik miatt kételkedtem irgalmadban és végtelen hatalmadban. Jézus, tőled elég csak egy­szer kérnem, neked adom hát bűneimet, gyönge­ségeimet, bukásaimat, nem is sejtett hibáimat, s mindent, ami bennem szeretetedért kiált, hogy Te helyezd az Atya kezébe. Szabadítsd meg szívemet a szorongástól, érints meg új életre keltő szerete­teddel, hogy bátran, bizalommal álljak fel újra, s új lendülettel tegyem jóvá az elvesztegetett időt. Uram, vezess a belső imában, hogy nyugtalanság és félelem nélkül éljek, nem ismerve más gondot, mint azt, hogy teljesítsem Mennyei Atyánk aka­ratát. Adj nekem halló szívet, hogy a Szentlélek szavára hagyatkozva és a neki való engedelmes­ségben megtapasztaljam a Veled való szüntelen egyesülést!

Ámen.Forrás: A titokzatos fűkereszt. Szent Gellért Egyházi Kiadó. Szeged, 2005.

http://www.kommherrjesus.de/maria-miterloeserin/sites/index-8.html


http://www.eisenberg.org/zp-gal/index.php

Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...